ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

На 19.02.2020 г. в ЦОП Първомай се състоя открита приемна на регионалния представител на Комисия за защита от дискриминация.
Г-жа Вълнева /регионален представител/ постави акцент върху бъдещо партньорство с ЦОП Първомай по посока информиране на гражданите за начините на подаване на сигнали при случаи на дискриминация. Тя коментира, че дискриминация е всяко пряко или непряко неблагоприятно третиране на лицата във всички сфери на обществения живот.
Г-жа Вълнева сподели, че комисията работи най-много по сигнали на граждани, свързани с дискриминативно отношение по възраст, пол, образование. Много сигнали се разглеждат във връзка с недостъпна архитектурна среда за хората с увреждания.