Център за обществена подкрепа – Първомай функционира от 05.05.2010 г. със заповед №РД01-554/05.05.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане. Основно предназначение на Центъра за обществена подкрепа в община Първомай е да способства за утвърждаване и развиване на социални услуги за деца и семейства, предоставяни в общността, в зависимост от спецификата на местните нужди.

Принципи в работата на ЦОП: Гарантиране най добрия интерес на детето; гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда; зачитане достойнството и личността на всяко дете; уважение към личната история, религиозна, етническа и културна идентичност на детето и семейството му; зачитане правото на детето на изразяване на мнение и изслушване; индивидуален подход на интервенциите при работа по случаи; доброволност за ползване на социалните услуги, предоставени в ЦОП; подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация и подкрепа; поверителност.

Основна цел на Центъра е да даде възможност за РАВЕН СТАРТ на децата за пълноценно социално включване.

Насърчаването и оказването на подкрепа при развитието на индивидуалните ресурси и потенциал на потребителите са в основата на предоставянето на качествена социална услуга за СОНИК СТАРТ.

За осъществяването на основната си цел, екипът на Центъра в община Първомай си поставя задачите: Осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа за всяко дете; Подкрепа възможностите за реинтеграция на всяко дете в биологичното семейство, осиновяване или настаняване в приемно семейство.

И още: засилване мотивацията и подобряване равния достъп до личностна реализация чрез удовлетворяване на индивидуалните потребности и желания на потребителите; превенция на социалното изключване на децата и младежите; повишаване тяхната квалификация; развиване на социални умения и засилване на мотивацията им за професионално развитие.