СИЛВИЯ ТИЛКОВА
РЪКОВОДИТЕЛ
Като ръководител в ЦОП Първомай осигурява текущо управление, изпълнява лидерска позиция, подкрепя и ръководи експертния и административен персонал, като гарантира изпълнението на цялостния план на услугата. Осигурява управленска подкрепа, контрол и насоки за изпълнението на дейностите в ЦОП. Организира и следи за навременното и правилно попълване и съхранение на документацията, свързана с дейността на Центъра. Работи активно в подкрепа на родителите и близките на клиентите на услугата. Представлява “СОНИК СТАРТ” ООД чрез ЦОП.
НЕДЯЛКА ДОЙЧЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Недялка Дойчева е завършила Стопанско управление в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Отговаря за пряката социална работа с потребителите в центъра. Провежда групови, индивидуални и семейни консултации. Дава съвети, препоръки и насоки за справяне с определена ситуация. Извършва мобилна социална работа, осъществява контакт с институциите, които също работят в подкрепа на децата в риск и семействата им. Прилага теории и изследователски методи за подобряване живота на хора, групи и общества. Защитава интересите на своите потребители. Насърчава ги да развият пълния си потенциал, да обогатят живота си и да преодолеят текущите затруднения.
ЦВЕТЕЛИНА ДУЛЕВА
ПСИХОЛОГ
Цветелина Дулева има завършена бакалавърска степен по Социална Педагогика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и магистърска степен по Психология в The University of Northampton. Работи в областта на когнитивната, поведенческата и социалната психология. Провежда групови и индивидуални консултации, семейно консултиране и мотивиране.
ДИМИТРИЯ КОСТОВА
ПСИХОЛОГ
Специализирала Детско-юношеска психология към Тракийския университет, майстор психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия гр. Варна, асоцииран член на Световната Асоциация по позитивна психотерапия /WAPP/ със сертификат за работа от Wiesbaden Institute for Psychotherapy/Positive Psychotherapy. Отговаря за психологическата работа, като извършва консултации с деца и техните родители. Работи в областта на ранните бракове, деца и жени преживели насилие, трафик на жени и деца, кризи и кризисни ситуации, повишаване на родителския капацитет, деца със СОП, решаване на конфликти и водене на спорове и дебати, СИП като средство за задоволяване на специфичните потребности и интереси на деца в риск, деца със суицидни мисли, както и с техните родители, деца с девиантно поведение, изграждане на комуникативни умения, представяне и водене на преговори, етническа толерантност, емпатийност, личностова креативност, емоционална стабилност и отговорност.
АТАНАСКА СПАСОВА
ЛОГОПЕД
Атанаска Спосава е завършила „Предучилищна педагогика“ и магистър „Логопед“ в Софийски университет. Дълги години работи с деца, при които се наблюдават езиково-говорни дефицити. В Центъра отговаря за качественото изпълнение на логопедичната терапия. Провежда индивидуални сесии с потребители на социалната услуга и осъществява обратна връзка със семействата на децата с езиково-говорни нарушения. Работи съвместно с останалите специалисти от екипа. Притежава умения за работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст.
ДЕСИСЛАВА МИТКОВА
ПЕДАГОГ
Десислава Миткова е бакалавър по специалност Медицински лаборанти и бакалавър по специалност Стопанско управление. Притежава педагогическа правоспособност.Отговаря за педагогическата работа с деца, като се ръководи от индивидуалните потребности и интереси на всяко дете. В работата си се мотивира от възможността да подкрепя всяко дете и равният достъп до качествено образование. Основните педагогически цели, по които работи, са усъвършенстване на познавателното, образователното и възпитателното ниво.
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
Социалният асистент е пряко отговорен за подпомагане на цялостната социална дейност в Център за обществена подкрепа, за качествено и навременно изпълняване на дейностите за предоставяне на социални услуги за деца и семейства. Социалният асистент има ключова роля за работата на Центъра – той подсигурява дейностите, които извършва специализирания експертен персонал.