АНГЕЛ МАРИНОВ
РЪКОВОДИТЕЛ ЦОП / КООРДИНАТОР “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
Координатор “Социални дейности” е отговорен за цялостното управление и администриране на социалните услуги, предоставяни от СОНИК СТАРТ на национално ниво. Осигурява независими и обективни консултации на екипите на социалните услуги, като спазва законодателството, всички процедури и правила на работодателя и се придържа към най-добрите практики и стандарти. Отговорен е за качественото предоставяне на социалната услуга и управление на дейността на Центъра в съответствие със съществуващата нормативна база за предоставяне на социални услуги в Република България и специално по отношение на планиране и организиране на дейностите. Пряко отговорен е за предоставянето на социалната услуга спрямо критериите и стандартите на СОНИК СТАРТ за предоставяне на социални услуги в общността, подчинени на принципите за социално предприемачество и ефективност на ресурсите. Координатор „Социални дейности“ изпълнява лидерска позиция, подкрепя и ръководи експертния и административен персонал. Завършена степен Магистър по „Публична администрация“ и Бакалавър „Социална педагогика”.
СТОЯН БОЙКОВ
СТАРШИ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Стоян Бойков е Магистър по Национална и Международна сигурност и Бакалавър по Теология, както и Бакалавър по История на Европа, Балканите и България. Притежава и педагогически профил - учител. Отговаря за пряката социална работа с потребителите на Центъра, координира работата по случай на екипа. Извършва първоначална оценка на случая, констатира потребностите от конкретна социална услуга; инициира екипно обсъждане, подготвя план за работа. Води индивидуални и групови консултации.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Димитър Димитров е завършил психология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Притежава педагогически профил – учител по психология. Преминал е през множество обучения в сферата на предоставянето на социални услуги. Участва активно в организирането и модерирането на Кръгли маси и форуми в социалната сфера. Отговаря за пряката социална работа с потребителите в Центъра; Организира, координира и пряко ръководи работата на мултидисциплинарния екип на ЦОП; проучва и анализира индивидуалните социални потребности на деца и техните семейства; констатира и определя потребностите за конкретна социална услуга; подготвя план за предоставяне на съответна социална услуга; води индивидуални и групови консултации; извършва мобилна социална работа. осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата и семействата.
ДИМИТРИЯ КОСТОВА
ПСИХОЛОГ / ПЕДАГОГ
Специализирала Детско-юношеска психология към Тракийския университет, майстор психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия гр. Варна, асоцииран член на Световната Асоциация по позитивна психотерапия /WAPP/ със сертификат за работа от Wiesbaden Institute for Psychotherapy/Positive Psychotherapy. Отговаря за психологическата работа като извършва консултации с деца и техните родители. Работи в областта на ранните бракове, деца и жени преживели насилие, трафик на жени и деца, кризи и кризисни ситуации, повишаване на родителския капацитет, деца със СОП, решаване на конфликти и водене на спорове и дебати, СИП като средство за задоволяване на специфичните потребности и интереси на деца в риск, деца със суицидни мисли, както и с техните родители, деца с девиантно поведение, изграждане на комуникативни умения, представяне и водене на преговори, етническа толерантност, емпатийност, личностова креативност, емоционална стабилност и отговорност.
ЦВЕТЕЛИНА ДУЛЕВА
ПСИХОЛОГ
Цветелина Дулева има завършена бакалавърска степен по Социална Педагогика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и магистърска степен по Психология в The University of Northampton. Работи в областта на когнитивната, поведенческата и социалната психология. Провежда групови и индивидуални консултации, семейно консултиране и мотивиране.
РЕНИ АНГЕЛОВА
КООРДИНАТОР "СЪБИТИЯ"
Като Координатор Събития изготвя концепции, теми и годишен план за мероприятията и събитията на организацията. Обезпечава дейностите по публичност вътре в организацията, както и към външни институции. Участва активно при организирането и провеждането на конферентни, спортни, развлекателни и други събития и кампанийни дейности. Изготвя програми, информационни материали и бюлетини за различните събития и мероприятия. Завършва психология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Притежава организационен опит и опит в провеждането на масови мероприятия, инициативи и кампании, в предоставянето на социални услуги за деца в неравностойно положение.
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
Социалният асистент е пряко отговорен за подпомагане на цялостната социална дейност в Център за обществена подкрепа, за качествено и навременно изпълняване на дейностите за предоставяне на социални услуги за деца и семейства. Социалният асистент има ключова роля за работата на Центъра – той подсигурява дейностите, които извършва специализирания експертен персонал.